Hafan Cymraeg Hafan Cymraeg Newyddion Amdanom Ni Cysylltu â Ni I Rieni a Gofalwyr I Blant a Phobl Ifanc I Weithwyr Proffesiynol Home

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc Gogledd Cymru

Adborth

English

English

Straen Arholiadau


Pryder a straen ydy ymateb y corff i sefyllfa y mae'n ei weld yn beryglus.


Bydd y rhan fwyaf o fyfyrwyr yn teimlo rhywfaint o bryder am arholiadau - mae hyn yn hollol arferol.  Mae'n bwysig gwneud meistr ar bryder arholiadau, a'r ffordd orau o wneud hyn ydy ei ddeall a bod yn drefnus!


Sut mae pryder yn gallu effeithio ar eich corffSymptomau pryderYdw i'n normal?  Beth sy'n mynd o'i le?


Mae sut rydym yn meddwl yn cael dylanwad ar bopeth rydym yn ei deimlo a'i wneud, felly os ydych yn cael teimladau 'drwg' neu 'boenus', dydych chi ddim yn mynd i deimlo'n dda.


Rydych yn normal os ydych yn teimlo'n ddrwg yn gorfforol pan fyddwch yn boenus, y ffordd rydym yn meddwl sydd angen newid.  


Mae pryder yn sbarduno'r symptomau corfforol yn eich corff sy'n arwain at y symptomau uchod. Does dim byd yn mynd o'i le a bydd y symptomau yma'n pasio pan fyddwch yn gallu rheoli eich teimladau pryderus.


Y Cylch Pryder

Y newyddion da!


Gallwch ddysgu rheoli pryder a meddyliau negyddol, cofiwch, dydych chi ddim yn anarferol - mae llawer o bobl yn cael y symptomau yma.


Ffyrdd o reoli lefelau pryder


Gweithgarwch corfforol ac ymarfer


Bydd gweithgarwch corfforol ac ymarfer yn helpu i reoli eich pryder - bydd yn defnyddio'r adrenalin ar gyfer yr hyn y cafodd ei fwriadu a gall helpu i leihau rhai o'r effeithiau corfforol annymunol sy'n gysylltiedig â straen.  Gwnewch yn siwr eich bod yn cynnwys amser ymarfer cymedrol yn eich amserlen adolygu i roi hwb i'ch egni a chlirio'ch pen.


Technegau ymlacio


Bydd y canlynol yn eich helpu i deimlo'n dawel a chytbwys a gwella eich lefelau canolbwyntio, a fydd yn ei dro yn eich helpu i gysgu'n well.Sylwch sut mae eich corff i gyd wedi ymlacio.


Ffyrdd eraill o ymlacio a gofalu amdanoch eich hunYmarfer AnadluMeddwl yn BositifHeriwch eich teimladau negyddol - er enghraifft:


Teimlad negyddol - Rydw i'n casáu arholiadau, maen nhw'n gwneud i mi boeni, a wna i ddim pasio.

Teimlad positif - Rydw i'n gwybod y gallaf wneud hyn, rydw i'n ei reoli.  Dim ond adrenalin sy'n gwneud i mi deimlo fel hyn, os gwna i ei anwybyddu, bydd yn pasio.

Gweithredu - Fe wna i fy ymarferion ymlacio ac anadlu, a byddant yn fy helpu i dawelu.

Penderfyniad - Wna i ddim gadael i'r pryderon yma ennill, byddant yn pasio, maen nhw wedi gwneud hynny o'r blaen ac fe wnân nhw eto, rydw i wedi gwneud hyn o'r blaen heb deimlo fel hyn.

Datganiad positif - Fe wna i fy ngorau, rydw i wedi paratoi'n dda ac wedi cael canlyniad da yn fy arholiadau ffug


Awgrymiadau CyffredinolAr y diwrnod mawr .......Pob lwc!


Gwefannau Defnyddiol:


CALL - Llinell Gwrando a Chyngor Cymunedol

Yn cynnig gwasanaeth cefnogaeth a gwrando cyfrinachol

Rhadffôn: 0800 132 737

Neu testun ‘help’ i 81066

www.callhelpline.org.uk