Hafan Cymraeg Hafan Cymraeg Newyddion Amdanom Ni Cysylltu â Ni I Rieni a Gofalwyr I Blant a Phobl Ifanc I Weithwyr Proffesiynol Home

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc Gogledd Cymru

Adborth

English

English

Cam-drin Plant


Cam-drin plant yw niweidio neu esgeuluso plentyn neu blant gan berson arall, fel arfer oedolyn.  Gall cam-drin fod yn gorfforol, emosiynol, geiriol, rhywiol neu gymysgedd o bob un o’r rhain.  Esgeulustod yw pan nad yw anghenion sylfaenol plentyn yn cael eu diwallu.  Gadewch i ni edrych ar y rhain mewn ychydig mwy o fanylder:


Cam-drin Corfforol:  Bydd hyn yn digwydd pan fydd plentyn neu berson ifanc yn cael ei niweidio’n gorfforol, twy daro, curo, ysgwyd, llosgi, brathu, pinsio neu dagu.  Weithiau bydd plant yn dioddef toriadau, briwiau a chleisiau y gellir eu gweld.


Cam-drin Rhywiol: Mae hyn yn golygu unrhyw fath o gyswllt rhywiol rhwng oedolyn ac unrhyw un o dan 16 oed, neu rhwng plentyn iau a phlentyn llawer hŷn.  Gall cam-drin rhywiol hefyd ddigwydd pan fydd un person yn gorfodi ei hunain ar berson arall, beth bynnag yw eu hoed.  Yr enw a roddir ar gam-drin rhywiol un aelod o’r twulu gan un arall yw llosgach.


Cam-drin Emosiynol neu Eiriol:  Mae hyn yn digwydd pan fydd gweiddi a bod yn flin yn mynd yn rhy bell, neu pan fydd rhywun yn gyson yn beirniadu, bygwth, bychanu neu anwybyddu plentyn.


Esgeulustod:  Mae esgeulustod yn digwydd pan na fydd plentyn neu berson ifanc yn derbyn gofal sylfaenol priosol, fel bwyd, cysgod, dillad, gofal meddygol, goruchwyliaeth a chariad.


Nid yw cam-drin plant yn digwydd mewn teuluoedd yn unig.  Mae bwlio hefyd yn ffurf o gam-drin.  Mae llawer o bobl yn cael eu bwlio oherwydd eu hil, lliw, crefydd, anabledd, rhywioldeb neu oherwydd y ffordd maen nhw’n edrych.  Nid yw bwlio FYTH yn iawn!!


Beth yw effeithiau cam-drin?


Fe all cael eu cam-drin effeithio ar blant mewn cymaint o ffyrdd.  Dyma’r effeithiau mwyaf cyffredin:Mae cam-drin yn anghywir iawn, ac mae yn erbyn y gyfraith.


Os ydych chi neu rywun yr ydych yn ei adnabod yn cael eu cam-drin, dylech ddweud wrth rywun.  Siaradwch ag oedolyn yr ydych yn ymddiried ynddynt, aelod o’r teulu, eich meddyg teulu, eich nyrs ysgol, arweinydd ieuenctid neu athro yr ydych yn ymddiried ynddo.


Gallwch ffonio CHILDLINE ar 0800 1111, i gael cyngor cyfrinachol.  Mae llawer o gefnogaeth ar gael ar gyfer plant a phobl ifanc, felly peidiwch â chadw eich pryderon i chi eich hun.  Rydych yn bwysig ac rydych yn arbennig.  Nid oed rhaid i chi ddioddef cam-drin.


Fersiwn i’w Brintio