Hafan Cymraeg Hafan Cymraeg Newyddion Amdanom Ni Cysylltu â Ni I Rieni a Gofalwyr I Blant a Phobl Ifanc I Weithwyr Proffesiynol Home

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc Gogledd Cymru

Adborth

English

English

I Weithwyr Proffesiynol


Systemau Dyletswydd a Chyfeirio


Gan fod cyfeiriadau yn cael eu prosesu’n wahanol o ardal i ardal, cysylltwch â’ch Swyddfa CAMHS Leol i wneud ymholiadau am systemau cyfeirio a dyletswydd.


Pryderon


Os ydych yn gwybod am rywun ifanc sy’n cael problemau personol ac yn dymuno cael gwybodaeth a allai helpu, ewch i’n hadran ‘Pryderon’ lle mae gennym lawer o wybodaeth a chyngor eang ar broblemau iechyd meddwl cyffredin.


Tîm Ymyrryd ac Atal Cynnar


Mae’r Gwasanaeth Ymyrryd ac Atal Cynnar yn darparu Ymarferwye CAHMS arbenigol sydd ar gael ym mhob sir drwy Ogledd Cymru.  Rydym yn cynnig cefnogaeth a chyngor i unrhyw weithiwr proffesiynol, sefydliad neu wasanaeth gwirfoddol sy’n dod i gysylltiad uniongyrchol â phlant a phobl ifanc.


Ein nod yw cefnogi a galluogi Gweithwyr Gofal Cychwynnol a Gweithwyr Proffesiynol yn eu gwaith gyda materion iechyd meddwl mewn plant a’u teuluoedd, a thrwy hynny hybu adnabod problemau iechyd meddwl plant yn gynnar a dulliau o’u rheoli.  Gallwn hefyd roi cyngor ynghylch priodoleb cyfeirio at CAMHS ar gyfer asesiad iechyd meddwl llawn a’ch helpu chi yn y broses yma.


Rôl y Tîm Ymyrryd ac Atal Cynnar yw darparu:Os ydych yn pryderu am blentyn neu unigolyn ifanc ac yn amau fod ei iechyd meddwl / lles emosiynol yn dioddef oherwydd hyn, gallwch gysyllau â’r Tîm Ymyrryd ac Atal Cynnar am gyngor a chefnogaeth.


Am fenylion cyswllt y Timau Ymyrryd ac Atal Cynnar, cysylltwch â’ch Swyddfa CAMHS Leol.


Rhwystro Hunanladdiad


Os ydych yn bryderus fod gan unigolyn ifanc feddyliau am hunanladdiad, gallwch siarad ag aelod o’n Tîm Dyletswydd yn eich Swyddfa CAMHS Leol.


Hyfforddiant ac Adnoddau ar gael


Mae CAMHS yn darparu ystod o becynnau hyfforddiant ac adnoddau ar gyfer gweithwyr proffesiynol.  Byddwn yn gwneud ein gorau i ddiweddaru’r hyfforddiant sydd ar gael yn eich ardal chi yn rheolaidd.