Hafan Cymraeg Hafan Cymraeg Newyddion Amdanom Ni Cysylltu â Ni I Rieni a Gofalwyr I Blant a Phobl Ifanc I Weithwyr Proffesiynol Home

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc Gogledd Cymru

Adborth

English

Lansiad Gwefan Meddwl am Iechyd Meddwl


Bydd Merfyn Jones, Cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn lansio Wefan a Wal ‘Meddwl am Iechyd Meddwl’ yn swyddogol yn Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch ar ddydd Llun 11 Mawrth 2013.


Strategaeth ataliol ac ymyriad cynnar yw’r Rhaglen Meddwl am Iechyd Meddwl sydd wedi’i bwriadu ar gyfer disgyblion Blwyddyn 8 i godi ymwybyddiaeth am iechyd meddwl, gan leihau’r stigma sy’n gysylltiedig â’r pwnc a grymuso pobl ifanc i gymryd cyfrifoldeb dros eu hanghenion iechyd meddwl eu hunain a datblygu cadernid i wrthsefyll eu hanawsterau.


Dywedodd Irfon Williams, Rheolwr Gwasanaethau Plant ar gyfer y Bwrdd Iechyd “O edrych ar ymateb myfyrwyr ac athrawon rydym wedi gweld bod angen gwybodaeth ynglŷn â materion iechyd meddwl sy’n berthnasol ac ar gael yn rhwydd.  Yr ymateb yma sydd wedi arwain at ddatblygu gwefan Materion Iechyd Meddwl a deunyddiau cysylltiedig.”


Ychwanegodd Merfyn Jones: “Rydw i’n falch iawn o gael lansio’r wefan a’r wal yma yn Amlwch.  Yn ffodus iawn cawsom grant gan Bartneriaeth Plant a Phobl Ifanc Ynys Môn i ddatblygu’r wefan a’r wal.  


“Rydym yn bwriadu lledaenu’r rhaglen Meddwl am Iechyd Meddwl i holl ysgolion uwchradd Gogledd Cymru a bydd gan bob ysgol ei wal Meddwl am Iechyd Meddwl ei hun a deunyddiau cysylltiedig.”


Mae’r wefan Meddwl am Iechyd Meddwl: www.meddwlamiechydmeddwl.org.uk yn helpu hybu iechyd meddwl, rhoi cyngor i blant a phobl ifanc sy’n cael problemau iechyd meddwl a gwybodaeth i’w ffrindiau a’u teuluoedd.