Hafan Cymraeg Hafan Cymraeg Newyddion Amdanom Ni Cysylltu â Ni I Rieni a Gofalwyr I Blant a Phobl Ifanc I Weithwyr Proffesiynol Home

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc Gogledd Cymru

Adborth

English

Bibliotherapi: Y Manteision o Ddarllen


Mae Cynllun Llyfr ar Bresgripsiwn ar gyfer Plant a Theuluoedd, (mewn partneriaeth â'r Gwasanaethau Llyfrgell a Phartneriaeth Plant a Phobl Ifanc, rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf), wedi sicrhau buddugoliaeth i dri defnyddiwr llyfrgell rheolaidd yn Sir Ddinbych.   


Dros gyfnod o dri mis, mae Cynllun Llyfr ar Bresgripsiwn Plant a Theuluoedd wedi gofyn i rieni a gweithwyr proffesiynol werthuso'r llyfrau maent wedi'u darllen i'w helpu i fynd i'r afael ag anghenion plentyn neu unigolyn ifanc.  Cafodd pawb a gwblhaodd y ffurflen asesiad gynnig ar raffl a'r enillwyr lwcus oedd, rhieni/gofalwyr Nia Jones, Corwen, Lynn Beanland y Rhyl a Gaenor Watts, Rhewl. Enillodd pob un ohonynt daleb ‘Love to Shop’.


Yn ôl Nia roedd y llyfr a fenthyciodd yn “Ddefnyddiol ac Addysgiadol” a dywedodd Gaenor ei bod hi'n meddwl bod y

cynllun yn “Syniad ardderchog ac yn ddefnyddiol wrth

gynorthwyo fy ngwaith ym maes gofal cymdeithasol.”


Mae canlyniadau'r gwerthusiad yn galonogol a dywedodd 100% o bobl a roddodd gynnig arni y byddent yn argymell y cynllun i bobl eraill. Rhoddodd 67% o bobl a roddodd gynnig ar y raffl adborth ardderchog, gan ddweud bod y llyfrau yn “ddefnyddiol iawn”; bydd y wybodaeth hon yn cynorthwyo ymarferwyr i ddarparu gwybodaeth i bobl eraill am werth y cynllun. Pan ofynnwyd ble roeddent wedi clywed am y cynllun, roedd Meddygon Teulu wedi argymell y cynllun i 8% ac roedd Athrawon a oedd wedi hybu’r cynllun yn yr ysgol, wedi argymell y cynllun i 8% arall.


Mae gan lyfrgelloedd Sir Ddinbych gopi o bob un o'r tri deg llyfr ym mhob llyfrgell yn y sir ac yn ôl cynifer â 51% o bobl a roddodd gynnig arni, roedd staff y llyfrgell yn help garw wrth ddewis llyfr o'r cynllun. Mae'r cynllun Bibliotherapi yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau fel dicter, galar, profedigaeth, bwlio, hyder a hunan barch.  Mae llyfrgelloedd Sir Ddinbych wedi cefnogi rhieni a gweithwyr proffesiynol i gael gafael ar fwy na 529 o lyfrau yn y gyfres dros y flwyddyn ddiwethaf.  Y llyfrau mwyaf poblogaidd oedd 'The Huge Bag of Worries' gan Virginia Ironside, 'New Toddler Taming' gan Dr Christopher Greene a 'House of Tiny Tearaways' gan Dr Tanya Byron.   

Enillydd yr ail wobr, Lynn Beanland yn derbyn ei thaleb