Hafan Cymraeg Hafan Cymraeg Newyddion Amdanom Ni Cysylltu â Ni I Rieni a Gofalwyr I Blant a Phobl Ifanc I Weithwyr Proffesiynol Home

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc Gogledd Cymru

Adborth

English

English

Rhaglen y Blynyddoedd Cynnar


Set o dair rhaglen ar wahân sydd hefyd yn cydblethu yw Cyfres Rhieni a Phlant y Blynyddoedd Cynnar wedi’u llunio i atal a thrin problemau ymddygiad a hybu gallu cymdeithasol ac emosiynol mewn plant.   


Mae bob un o’r rhaglenni hyn wedi cael eu gwerthuso gan y datblygwr, sef yr Athro Carolyn Webster-Stratton ym Mhrifysgol Washington, yn ogystal ag yn ystod nifer o ymchwiliadau annibynnol.  Dangoswyd eu bod yn effeithiol i leihau problemau ymddygiad a hybu gallu cymdeithasol.  


Mae rhaglenni’r Blynyddoedd Anhygoel yn un o ddwy raglen yn unig a nodir gan NICE (Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol) fel rhai effeithiol ar gyfer trin anhwylderau ymddygiad.  


Er bod y rhaglenni hyn wedi cael eu datblygu’n wreiddiol fel ymyriadau therapiwtig ar gyfer plant a gafodd eu cyfeirio, maent wedi cael eu gwerthuso ers hynny wrth gael eu cyflwyno fel ymyriadau ataliol mewn cymunedau risg uchel, gan ddangos eu bod yr un mor gryf fel rhaglenni cymuned wedi’u seilio ar dystiolaeth.   


Tra bo’r elfen magu plant yn cael ei hystyried yn bwysig o ran gwella perthynas rhiant a phlentyn, mae’r rhaglenni rhieni hefyd yn helpu rhieni i wella eu perthynas â darparwyr addysg eu plentyn, ac yn helpu ysgolion i hybu gallu cymdeithasol plant.


Cyflwynir y rhaglen y Blynyddoedd Anhygoel Plant Oedran Ysgol mewn 12 sesiwn dwy-awr i rieni plant rhwng 6 - 12 oed.  

Nodau tymor byr y rhaglen yw:


Hybu galluoedd plant:Mae’r rhaglen yn seiliedig ar egwyddorion ymddygiadol/dysgu cymdeithasol cadarn iawn sy’n disgrifio sut mae ymddygiadau’n cael eu dysgu a sut y gellir eu newid.   Syniad syml sydd wrth wraidd y dull hwn o weithredu , sef bod pobl yn newid o ganlyniad i’r rhyngweithiadau y maent yn eu cael gyda’i gilydd yn ddyddiol.


Trwy ganolbwyntio ar  ryngweithio rhyngbersonol, un o oblygiadau hyn yw, pan fo plant yn camymddwyn a theuluoedd yn cael eu drysu, mae’n rhaid newid ymddygiad y rhieni yn ogystal ag ymddygiad y plentyn.   Nid yw’r dull hwn o weithredu yn tybio mai’r plentyn sydd ar fai, na bod y rhiant yn ddi-glem.   Yn hytrach, mae’r pwyslais ar helpu’r ffordd mae rhieni’n ymateb i ymddygiadau penodol plentyn.