Hafan Cymraeg Hafan Cymraeg Newyddion Amdanom Ni Cysylltu â Ni I Rieni a Gofalwyr I Blant a Phobl Ifanc I Weithwyr Proffesiynol Home

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc Gogledd Cymru

Adborth

English

English

Bibliotherapi: Cynllun Rhagnodi Llyfrau I Blant a Theuluoedd


Mae bob teulu â chwestiynau neu’n cael anawsterau o bryd i’w gilydd.


Mae llawer o dystiolaeth yn nodi gall defnyddio deunyddiau hunan-gymorth o ansawdd dda fod yr un mor effeithiol wrth fynd i’r afael ag anawsterau bach i ganolog na threulo amser gyda therapydd.  Mae’r llyfrau a ddewisiwyd ar gyfer y cynllun hwn wedi’u hadolygu gan staff proffesiynol a theuluoedd a nodwyd eu bod wedi bod yn gynorthwyol a rhwydd i’w defnyddio.


Ynghylch y Cynllun


Mae hwn yn gynllun a luniwyd i wneud ymagweddau seicolegol yn fwy hygyrch i blant a theuluoedd, drwy ddarparu llyfrau hunan-gymorth mewn llyfrgelloedd lleol.  Mae llawer o ddeunyddiau hunan-gymorth ar gael, ond nid ydynt i gyd o’r un safon.  Mae’r cynllun hwn wedi nodi rhai o’r llyfrau gorau sydd ar gael ar hyn o bryd ac wedi creu rhestr llyfrau argymelledig.


Beth os ydw i’n credu byddai llyfr o help?


Os bydd teulu yn gofyn am eich cyngor am fater perthnasol, efallai byddwch am argymell llyfr oddi ar y rhestr.  Mae’r rhan fwyaf wedi’u hanelu at rieni / gofalwyr.  Gwiriwch y rhestr i weld a oes llyfr addas.


Rhoddwyd pecynnau i staff proffesiynol lleol (iechyd, gwasanaethau cymdeithasol, addysg a’r sector wirfoddol) a fydd yn eu galluogi i argymell y llyfrau i deuluoedd.


Ni oes raid i lyfr fod wedi’i argymell i deuluoedd i ddefnyddio’r cynllun.  Os ydynt yn perthyn i’r llyfrgell, mae modd iddynt fenthyg unrhyw un o’r llyfrau hunan-gymorth, yn union fel unrhyw lyfr llyfrgell arall.  Fel arall, bydd yn well gan rai brynu’r llyfrau.


Cedwir y llyfrau ym mhob llyfrgell leol a gall pobl fenthyg llyfr, hyd yn oed os nad ydynt yn perthyn i’r llyfrgell.


Ar gyfer pwy mae’r cynllun?


Gellir defnyddio hunan-gymorth unrhyw amser:Mae bob teulu’n wahanol a phan fydd anawsterau’n codi, byddant yn effeithio ar yr holl deulu.  Drwy edrych ar gymait o safbwyntiau â phosibl, mae’r llyfrau a awgrymir yn cynnig ffyrdd o ddeall cymhlethdodau datblygiad plant, bywyd teuluol, digwyddiadau bywyd ingol a rhai ymddygiadau ac emosiynau mwy heriol gall plant eu harddangos.


Y nod yw bydd y llyfrau’n cynnwys gwybodaeth a chyngor defnyddiol heb fod yn rhy rhagnodol.  Byddant yn annog pobl i ddefnyddio a datblygu sgiliau sydd ganddynt eisoes ac argymell rhai newydd efallai y byddant am eu trio i helpu rheoli eu sefyllfa.  Yn bennaf oll, byddwn yn mynd i’r afael â phwysigrwydd perthnasau da a chyfathrebu fel ffactorau allweddol wrth ymdrin ag anawsterau mewn bywyd teuluol.


Mae’r cynllun yn galluogi staff proffesiynol i argymell llyfrau hunan-gymorth fel rhan o’u gwaith gyda phlant a theuluoedd. Gellir ysgrifennu slip argymhelliad, gan ddweud pa lyfr a argymhellwyd a hyd y benthyciad.  Fel arall, gall unrhyw un argymell llyfr penodol ac annog rhiant i’w fenthyg o’r llyfrgell.