Hafan Cymraeg Hafan Cymraeg Newyddion Amdanom Ni Cysylltu â Ni I Rieni a Gofalwyr I Blant a Phobl Ifanc I Weithwyr Proffesiynol Home

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc Gogledd Cymru

Adborth

English

English

Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc (CAMHS)


Mae CAMHS yn sefyll am Wasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc.  Tîm o ddoctoriaid, nyrsys, seicolegwyr a therapyddion ydym ni sy’n helpu pobl ifanc hyd 18 oed â’u problemau iechyd meddwl.


Nid oes gan lawer o bobl ifanc hyn salwch meddwl ond efallai bod ganddynt broblemau difrifol â’u hemosiynau, â’u hymddygiad, â pherthnasau â phobl eraill neu ag ymdopi â straen neu drawma.  Ein nod yw cynnig y triniaethau mwyaf diweddar, wedi’i seilio ar y ymchwil gorau, a byddwn yn trafod yr opsiynau â chi a’ch rhieni fel arfer


Yn aml mae gweithio yn CAMHS yn golyg rhannu gwybodaeth sensitif a phreifat. Gallwch fod yn sicr y bydd hon yn cael ei thrin yn gyfrinachol a dim ond yn cael ei rhannu â staff CAMHS sy’n gysylltiedig â gofal y plentyn.   Os mae’r plentyn yn dymuno cadw’r gwybodaeth yn gyfrinachol rhag ei rhieni, buasem yn parchu hyn, cyn belled na fydd yn dynodi ei fod mewn perygl.


Yn aml efallai y bydd gweithwyr proffesiynol eraill yn ymwneud â’r plentyn ac mae’n ymarfer da cydweithio â nhw a rhannu gwybodaeth benodol.  Os felly, buasem yn gofyn am caniatâd y plentyn cyn gwneud hyn.


Mae gan bawb sy’n gweithio gyda phlant ifanc gyfrifoldeb i sicrhau eu bod yn ddiogel. Os byddwn yn darganfod eu bod mewn perygl o niwed difrifol, mae gennym ddyletswydd i rannu hyn â gwasanaethau cymdeithasol neu’r heddlu.