Hafan Cymraeg Hafan Cymraeg Newyddion Amdanom Ni Cysylltu â Ni I Rieni a Gofalwyr I Blant a Phobl Ifanc I Weithwyr Proffesiynol Home

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc Gogledd Cymru

Adborth

English

English

Tymhorau Twf - Seasons for Growth


Mae Tymhorau Tŵf yn seiliedig ar y grêd bod newid, colled a galar yn rhan annatod a gwerthfawr o fywyd.  Mae’n bwysig bod plant, pobl ifanc ac oedolion yn cael cyfle i ganfod sut y mae materion megis marwolaeth, gwahanu ac ysgariad wedi dylanwadu ar eu bywydau.


Trwy Tymhorau Tŵf  caiff pob cyfranogwr y cyfle i gyfuno - ar ei lefel deallusrwydd ef/hi ei hun - y wybodaeth, y sgiliau a’r agweddau sydd eu hangen ar gyfer ymdopi gyda newid, colled a galar.  Bydd hyn yn digwydd mewn awyrgylch gefnogol ac yng nghwmni cydoeswyr sydd mewn sefyllfa gyffelyb.


Mae Tymhorau Tŵf:Mae Tymhorau Tŵf yn ddibynnol ar ymchwil, gweithgareddau, strategaethau a thechnegau allan o fframwaith ymddygiad addysgiadol a gwybyddol.  Mae’r agwedd hon tuag at ddysgu yn annog pobl ifanc nid yn unig i sylweddoli eu gwerth hwy eu hunain a’u ‘stori’ unigryw hwy, ond hefyd yn addasu - lle bo angen an hynny - eu ffordd o feddwl, eu hagweddau, eu credoau a’u syniadau am fywyd ac i ‘gymryd gafael’ ar eu hymddygiad.  Mae’r rhaglen yn tanlinellu pa mor bwysig yw meddwl, cwestiynu, penderfynu a gweithredu.


Ar ba Theori Galar y cafodd y rhaglen ei seilio?


Mae Tymhorau wedi ei adeiladu o gwmpas y theori galar sy’n berthnasol i waith J Williams Worden.  Mae ef yn rhannu gwaith galar yn ‘dasgau’ sydd yn golygu bod yn rhaid i’r sawl sydd yn galaru gymryd camau gweithredol.  Dyma’r tasgau:Wrth addasu gwaith Worden i gyd-destun addysgol, bydd y rhai sy’n defnyddio rhaglen Tymhorau yn:Pam cafodd y rhaglen yr enw Tymhorau Tŵf?


Mae tymhorau’r flwyddyn yn cynnig fframwaith gyfoethog a symbolaidd ar gyfer archwilio materion yn ymwneud â newid a cholled.  Fel yn achos ein colled a’n galar bydd y gwahaniaethau yn Tymhorau Tŵf yn gwneud i ni sylweddoli:Beth yw strwythur y rhaglen?


Rhaglen ysgol gyfan yw Tymhorau Tŵf ac mae’n darparu ar gyfer yr holl ystod oedran 6-18


Mae pump o lefelau yn y rhaglen:


Lefel 1 (oedran 6-8) – sesiwn 40 munud

Lefel 2 (oedran 9-10) – sesiwn 40 munud

Lefel 3 (oedran 11-12) – sesiwn 45 munud

Lefel 4 (oedran 13-15) – sesiwn 50 munud

Lefel 5 (oedran 16-18) – sesiwn 50 munud


Mae pob lefel o Tymhorau Tŵf yn cynnwys:


8 sesiwn ffurfiol

1 sesiwn Dathlu

2 sesiwn Ailgysylltu


Caiff pob Cydymaith (Companion) ei hyfforddi gan un o hyfforddwyr cofrestredig Tymhorau Tŵf oherwydd bod rôl Cydymaith yn hanfodol i lwyddiant y rhaglen.


Cafodd yr holl wybodaeth yn y testun uchod ei gymryd allan o’r llawlyfr Seasons for Growth Companion gan Anne P Graham PhD (2008 – 3ydd argraffiad).