Hafan Cymraeg Hafan Cymraeg Newyddion Amdanom Ni Cysylltu â Ni I Rieni a Gofalwyr I Blant a Phobl Ifanc I Weithwyr Proffesiynol Home

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc Gogledd Cymru

Adborth

English

English

Cwrs Gwella Sgiliau Magu (EPaS)


Mae EPaS yn gwrs 8 sesiwn i staff proffesiynol sy’n gweithio gyda phlant a theuluoedd.  Nod y cwrs yw gwella gwybodaeth a gallu staff proffesiynol wrth ymdrin â phlant gyda phroblemau ymddygiad.


Ar y dechrau, ymchwiliwyd a rhedwyd y cwrs ar gyfer ymwelwyr iechyd ac o ganlyniad cafwyd canlyniadau cadarnhaol gydag ymddygiad plant ac iechyd meddwl rhieni yn ogystal â gwybodaeth broffesiynol, sgiliau a hyder.


Gan ei fod yn canolbwyntio ar ddamcaniaethau i weithredu, disgwylir i fyfyrwyr nodi achos i weithio arno tra ar y cwrs. Mae mynychiad llawn ac ymroddiad yn hanfodol i gael canlyniadau llwyddiannus.


Cynnwys Cwrs EPaS


Canlyniadau


Bydd y mynychwyr yn gallu:


1. Trafod ymchwil priodol a llenyddiaeth arall sy’n ymwneud ag ymddygiad plant a damcaniaethau ymddygiad


2. Ymgysylltu ag un teulu neu fwy mewn rhaglen ymyrryd


3. Trafod cysyniadau a damcaniaethau ymddygiadol a’u cymhwysiad i fagu cadarnhaol


4. Datblygu fformwleiddiad (dadansoddiad achos) yn seiliedig ar asesiad priodol o’r plentyn, y teulu a’r sefyllfa


5. Trafod gweithredu strategaeth reoli ymddygiadol ar gyfer newid ymddygiad y rhieni


Damcaniaethau a Chysyniadau YmddygiadolYmchwil


Anhwylder ymddygiad ac ymyriadau ymddygiad a thestunau perthnasol e.e. damcaniaeth ymlyniad, risg a gwytnwch, datblygiad plant gwella cymhelliant.


Asesiad


Casglu gwybodaeth


Genogram - i archwilio’r berthynas rhwng aelodau’r teulu


Cyfweliad hanes - digwyddiadau bywyd ac archwilio problemau iechyd meddwl o fewn y teulu


Cyfweliad diwrnod arferol - buddion a rhwystrau diwrnod arferol


Cadw cofnodion - Model ABC


Holiaduron - cryfderau a gwendidau


Arsylwadau - sgiliau magu a sut maen nhw’n rhyngweithio gyda’i gilydd


Dadansoddiad Achos a Fformwleiddiad (edrych ar bopeth rydych wedi’u casglu)YmyriadAsesiad a FformwleiddiadTrwy gydol hyn, byddwn yn cynnal trafodaethau grwp ac ymarferion (chwarae rhan) i ymarfer sgiliau asesu ac ymyrryd.