Hafan Cymraeg Hafan Cymraeg Newyddion Amdanom Ni Cysylltu â Ni I Rieni a Gofalwyr I Blant a Phobl Ifanc I Weithwyr Proffesiynol Home

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc Gogledd Cymru

Adborth

English

English

Helpu eich hun


Bydd pob un ohonom yn gorfod delio â digwyddiadau anodd. Gan amlaf, byddwn yn delio â heriau yn y ffordd orau gallwn ac yn symud ymlaen â’n bywydau, gan ddysgu wrth fynd.  Mae’n bosibl nad ydym yn canmol digon ar ein hunain am hyn.


Ond, mae pwysau’n gallu cynyddu ac ymyrryd â’r ffordd rydym yn meddwl, teimlo ac ymddwyn. Mewn geiriau eraill, gall ein lles emosiynol neu feddyliol ddechrau dioddef.


Gall yr awgrymiadau canlynol ein helpu i ofalu am ein lles meddyliol:


Byddwch yn garedig â chi eich hun - yn aml, ni’n hunain yw’n beirniaid llymaf.  Yn hytrach na chanmol ein hunain am wneud ein gorau a rhoi cynnig arni, rydym yn hunan feirniadol ac yn ein dibrisio ein hunain.  ‘Dim digon da – gellir gwneud yn well – anghywir eto – fedra i ddim gwneud hyn’.


Bydd bod yn ymwybodol o’r amseroedd pan fyddwn wedi gwneud ein gorau a gallu canmol ein hunain yn ein helpu i deimlo’n dda amdanom ein hunain.  Mae’n bosibl y byddwn wedi dysgu pan oeddem yn blant fod canmol ein hunain yn ein gwneud yn ‘bennau bach'?  Ydy hyn yn wir?’  Ydy o’n bosibl y bydd sylwi ar deimladau positif ynom ein hunain yn ein gwneud yn fwy tebygol o sylwi ar ymdrechion pobl eraill a’u canmol?


Helpu eraill: cysylltu – Os ydym mewn gwaith sy’n talu ai peidio, mae bod yn rhan o brosiect cymunedol, gwaith elusennol neu ddim ond helpu rhywun arall yn ffyrdd ardderchog o gysylltu â’r gymuned ehangach a gwneud cyfraniadau gwerth chweil.


Pan fydd ein hiechyd meddwl yn dioddef, rydym yn tueddu i edrych am i mewn, i ymgolli yn ein meddyliau a’n teimladau ein hunain.  Drwy edrych ar anghenion pobl eraill, rydym yn eu helpu nhw, ond hefyd rydym yn ein helpu’n hunain deimlo’n well drwy ailgyfeirio’n sylw oddi wrthym ein hunain.


Siarad – am ein teimladau.  Yn aml, rydym yn cadw’n teimladau i ni’n hunain gan boeni fod eu rhannu yn arwydd o wendid. Mewn gwirionedd, mae mynegi teimladau yn ffordd effeithiol o’u gwneud yn llai dwys.  Mae adnabod ein teimladau a’u henwi e.e. dicter, tristwch, cywilydd neu edifeirwch yn tawelu eu grym drosom ni, ac mae’n fan cychwyn da i’r broses o newid. Mae siarad â ffrind da neu berthynas yn aml yn ddigon.


Weithiau, mae’n bosibl y bydd gennym feddyliau a theimladau dwys iawn.  Gallwn deimlo ein bod mewn rhigol mewn sefyllfa lle mae newid yn ymddangos yn rhy anodd. Mae gweld cynghorwr proffesiynol yn gallu helpu.  Bydd mynd i weld eich meddyg teulu yn helpu os yw’r teimladau hyn yn effeithio’n sylweddol ar fywyd bob dydd.