Hafan Cymraeg Hafan Cymraeg Newyddion Amdanom Ni Cysylltu â Ni I Rieni a Gofalwyr I Blant a Phobl Ifanc I Weithwyr Proffesiynol Home

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc Gogledd Cymru

Adborth

English

English

Chi a’ch plentyn


Er bod y rhan fwyaf ohonom yn gwybod y gallwn ofalu am iechyd corfforol ein plant mewn nifer o wahanol ffyrdd, efallai nad ydym yn un mor ymwybodol y gallwn wneud llawer iawn o bethau i’w helpu i ffynnu’n feddyliol hefyd.


Fel oedolion, gallwn gymryd ein hiechyd meddwl yn ganiataol ac anghofio y gallwn ddewis gofalu am ein lles mewnol yn ogystal â’n cyrff corfforol.  Weithiau, dim ond pan fydd pethau’n dechrau mynd o’i le y byddwn yn rhoi unrhyw ystyriaeth i iechyd meddwl.


Un ffordd o feddwl am iechyd meddwl yw disgrifio sut mae’n edrych.  Bydd plant gydag iechyd meddwl yn gallu gwneud a chadw ffrindiau yn ogystal â gallu tynnu ymlaen yn dda gydag oedolion.  Bydd ef neu hi yn dilyn proses naturiol y datblygiad seicolegol sy’n digwydd ochr yn ochr â’u datblygiad corfforol a gallant gymryd rhan mewn gweithgareddau sy’n briodol ar gyfer eu cam datblygiad hwy.


Bydd synnwyr moesol o dda a drwg yn datblygu.  Bydd plentyn ag iechyd meddwl da yn gallu ymdopi â rhywfaint o straen seicolegol.  Bydd gan blentyn ag iechyd meddwl da ymdeimlad o fod yn unigolyn gwerthfawr sy’n cael ei werthfawrogi.