Hafan Cymraeg Hafan Cymraeg Newyddion Amdanom Ni Cysylltu â Ni I Rieni a Gofalwyr I Blant a Phobl Ifanc I Weithwyr Proffesiynol Home

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc Gogledd Cymru

Adborth

English

English

Therapi Ymddygiad Dialectegol (DBT)


Beth yw DBT?


Talfyriad yw DBT am Therapi Ymddygiad Dialectegol.  Mae’n therapi sy’n anelu at gynorthwyo pobl a all fod yn profi rhai o’r problemau canlynol:  Weithiau, o ganlyniad i’r profiadau hyn, bydd pobl yn troi at ffyrdd nad ydynt o unrhyw gymorth i ymdopi, megis hunan-anafu, gorddos, yfed llawer o alcohol, ymddygiad peryglus ayb.  Os yw'r unigolyn ifanc rydych yn gofalu amdano yn gwneud unrhyw un o'r rhain, gall eich gweithiwr GIMPPI argymell dylai gael DBT. Hwn yw’r therapi gyda’r dystiolaeth gryfaf ei fod yn helpu pobl sy’n hunan-anafu.


Bydd therapyddion DBT yn gweithio gyda’ch plentyn i deall beth yw’r sbardyn ar gyfer ei emosiynau anodd sy'n faen tramgwydd i'w rheoli hyd yn hyn.   Bydd y tîm DBT yn ei helpu i ddysgu sgiliau newydd i reoli ei emosiynau'n well heb ddefnyddio ymddygiadau sy’n achosi niwed iddynt.   Disgwylir i’r holl bobl ifanc sy’n cael DBT i fynychu sesiynau therapi unigol rheolaidd a grŵp dysgu sgiliau wythnosol.  Nid yw’r amser grŵp yn agored i drafodaeth, ond mae’n bwysig iawn eich bod yn helpu’ch plentyn i fynychu, gan ei fod yn rhan hanfodol o'r pecyn triniaeth cyfan.   Gwyddom mai dim ond pan fydd unigolyn yn mynychu sesiynau unigol a grŵp sgiliau bydd DBT yn cynorthwyo fwyaf.  Geiriau gan ddau riant:


“diolch yn fawr iawn am y cymorth a roddwyd i (enw), yn wir, y teulu cyfan... rydych wedi ei galluogi i drosesgyn ei hanawsterau... mae hi wedi gwella’n raddol ac mae’r profiad wedi rhoi doethineb a nerth iddi... diolch i chi a'ch tîm o waelod calon am eich cymorth ac ymroddiad i ni - ac am ymateb mor gyflym".  


"Mae hi bellach yn ferch wahanol, nid oedd teulu na welodd hi ers cryn amser yn gallu credu'r gwahaniaeth... mae hi bellach gymaint hapusach a than fwy o reolaeth"