Hafan Cymraeg Hafan Cymraeg Newyddion Amdanom Ni Cysylltu â Ni I Rieni a Gofalwyr I Blant a Phobl Ifanc I Weithwyr Proffesiynol Home

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc Gogledd Cymru

Adborth

English

English

CAMHS – Gwybodaeth ar gyfer Rhieni a Gofalwyr


Beth yw CAMHS?


CAMHS yw’r Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc. Rydym yn dîm o feddygon, nyrsys, seicolegwyr a therapyddion sy'n helpu pobl ifanc i fyny at 18 oed sydd â phroblemau iechyd meddwl.


Nid yw llawer o bobl ifanc yn dioddef o salwch meddwl ond efallai eu bod yn cael problemau difrifol gyda'u hemosiynau, ymddygiad, perthynas â phobl eraill neu ymdopi â straen neu drawma. Ein nod yw cynnig y triniaethau mwyaf diweddar sydd wedi cael yr ymchwil gorau a byddwn yn trafod yr opsiynau gyda’r person ifanc a chyda'i rieni/gwarcheidwaid.


Pam fod y teulu'n cael ei gynnwys?


Mae'n bosib i bobl ifanc hŷn gael eu gweld ar wahân, hyd yn oed heb roi gwybod neu gael caniatâd eu rhieni, ond nid ydym yn annog hyn.


Byddwch yn ffynhonnell bwysig o wybodaeth am eich plentyn ac mae eich dealltwriaeth o'r hyn sydd o'i le a beth sydd ei angen yr un mor bwysig â’u dealltwriaeth hwythau.


Rydym yn parchu eich cyfrifoldeb am eich plentyn a byddem yn awyddus i'ch cynnwys chi cymaint â phosibl mewn penderfyniadau am driniaeth eich plentyn. Efallai y byddwch yn hanfodol fel 'cyd-therapydd' yn nhriniaeth eich plentyn, gan mai chi sydd â’r berthynas a’r dylanwad pwysicaf arnynt.


Cyfrinachedd


Yn aml bydd gweithio gyda CAMHS yn golygu rhannu gwybodaeth sensitif a phreifat. Gallwch fod yn dawel eich meddwl y bydd yr wybodaeth yma yn cael ei thrin yn gyfrinachol a'i rhannu yn unig gyda staff CAMHS sy'n ymwneud â gofal eich plentyn.


Efallai y bydd eich plentyn am gadw gwybodaeth yn gyfrinachol oddi wrthych a byddem yn parchu hyn, cyn belled nad yw'n arwydd bod eich plentyn mewn perygl.


Fe all gweithwyr proffesiynol eraill hefyd ymwneud â gofal neu driniaeth eich plentyn ac mae'n arfer da gweithio gyda nhw a rhannu peth gwybodaeth benodol. Mewn sefyllfa o’r fath, byddwn yn gofyn am eich caniatâd cyn gwneud hyn.


Mae gan yr holl bobl sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc gyfrifoldeb i sicrhau eu bod yn ddiogel. Os byddwn yn darganfod bod eich plentyn mewn perygl o niwed difrifol, mae gennym ddyletswydd i rannu hynny gyda’r gwasanaethau cymdeithasol neu'r heddlu er mwyn eu diogelu os bydd angen.


Eich apwyntiad


Yn eich apwyntiad cyntaf efallai y byddwch yn cyfarfod ag un neu ddau o weithwyr proffesiynol CAMHS. Efallai y bydd llawer o wybodaeth i’w gyflwyno yn y cyfarfod hwn, felly dylech ganiatáu hyd at awr a hanner ar gyfer y cyfarfod cyntaf yma. Efallai y bydd rhan helaeth o'r cyfarfod hwn yn cynnwys holl aelodau'r teulu sydd wedi dod yno, ond fel rheol bydd cyfle i’ch plentyn siarad ag un o’r gweithwyr CAMHS ar ei ben ei hun. Os ydych am rannu rhywfaint o wybodaeth heb i’ch plentyn fod yno rhowch wybod eich bod am amser i siarad yn breifat.


Os ydych yn derbyn cymhorthdal ​​incwm, lwfans ceisio gwaith yn seiliedig ar incwm, credydau treth gwaith neu gredydau treth plant yna dylech ddod â llythyr yn nodi eich bod yn derbyn budd-daliadau, a’ch tocyn gyda chi a gallwn ad-dalu eich costau teithio. Rhowch wybod i ni ymlaen llaw os oes gennych broblemau symudedd a fyddai'n ei gwneud yn anodd i chi, neu eich plentyn ddringo grisiau.