Hafan Cymraeg Hafan Cymraeg Newyddion Amdanom Ni Cysylltu â Ni I Rieni a Gofalwyr I Blant a Phobl Ifanc I Weithwyr Proffesiynol Home

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc Gogledd Cymru

Adborth

English

English

A - Y Grwpiau a Gwefannau Defnyddiol


42nd Street

Gwasanaeth cefnogi ym Manceinion ar gyfer pobl ifanc oed 13 i 25 sy’n dioddef o straen

Llinell Gymorth: 0161 832 0170 (Dydd Llun, Dydd Iau a Dydd Gwener: 12.30pm i 4.30pm)

www.42ndstreet.org.uk


Action for Children

Gwefan a gynlluniwyd i helpu plant a phobl ifanc sydd â’u rhieni wedi gwahanu

www.itsnotyourfault.org


The Basement Project

Sefydliad sy’n cefnogi’r rheiny sy’n hunan-niweidio neu wedi cael eu cam-drin

www.basementproject.co.uk


Beat

Mae gan y Gymdeithas Anhwylderau Bwyta llawer o wybodaeth a thaflenni cymorth ar lein

Llinell Gymorth:  0845 634 7650 (Dydd Llun i Ddydd Gwener: 4.30pm i 8.30pm  / Dydd Sadwrn: 1.00pm i 4.30pm)

www.b-eat.co.uk


CALL - Llinell Gwrando a Chyngor Cymunedol

Yn cynnig gwasanaeth cefnogaeth a gwrando cyfrinachol

Rhadffôn: 0800 132 737

Neu testun ‘help’ i 81066

www.callhelpline.org.uk


The C.A.L.M. Zone

Sefydliad sydd wedi’i anelu at ddynion ifanc dan straen

Llinell Gymorth: 0800 58 58 58 (Dydd Sadwrn i Ddydd Mawrth: 5.00pm i 12.00 hanner nos)

www.thecalmzone.net


ChildLine Cymru

Llinell ffôn ar gyfer sgyrsiau cyfrinachol sydd ar agor 24 awr y dydd, bod dydd o’r flwyddyn

Llinell Gymorth:  0800 11 11

www.childline.org.uk


Coleg Brenhinol Seiciatreg

Mae llawer o wybodaeth am y rhan fwyaf o faterion iechyd meddwl ar eu gwefan

www.rcpsych.ac.uk


Community Advice & Listening Line

Llinell gymorth iechyd meddwl ar gyfer Cymru sy’n cynnig gwasanaeth gwrando a chefnogi cyfrinachol

Llinell Gymorth: 0800 132 737

(Dydd Llun i Ddydd Gwener 10.00am i 2.00pm a 7.00pm i 11.00 pm / Dydd Sadwrn a Dydd Sul 12.00pm i 12.00 hanner nos)

www.callhelpline.org.uk


Cymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth

Prif elusen y Deyrnas Unedig i bobl ag awtistiaeth (yn cynnwys syndrom Asperger) a’u teuluoedd.

www.autism.org.uk


Connecting with People

Hyrwyddo Gwytnwch Emosiynol a Liniariad Hunanladdiad

www.connectingwithpeople.org


dan247

Pwynt cyswllt ar gyfer unrhuw un yng Nghymru sy’n dymuno cael gwybodaeth ychwanegol neu help mewn perthynas â chyffuriau neu alcohol

Llinell Gymorth: 0808 808 2234

www.dan247.org.uk


Defaid

Gwefan ryngweithiol sy’n annog creadigrwydd a chysylltiad uniongyrchol wrth ddarparu gwybodaeth am weithgareddau a gwasanaethau sydd ar gael i bobl ifanc Ynys Môn

www.defaid.com


Depression Alliance

Cymorth a gwybodaeth am iselder, symptomau iselder a grwpiau hunangymorth

www.depressionalliance.org


Galw Iechyd Cymru

Gwasanaeth gwybodaeth a chyngor ar iechyd.  Ffôn: 0845 46 47

www.nhsdirect.wales.nhs.uk


Get Connected

Help gyfrinachol am ddim i’r rhai dan 25

Llinell Gymorth: 0808 808 4994 (1.00pm i 11.00pm bob dydd)

www.getconnected.org.uk


Gofal Galar Cruse

Elusen gyfarwydd sydd at gael i gynnig cefnogaeth a chyngor os oes rhywun rydych chi’n ei adnabod wedi marw

Llinell Gymorth: 0844 477 9400 (Dydd Llun i Ddydd Gwener: 9.30am i 5.00pm)

www.crusebereavementcare.org.uk


Gwasanaeth Cenedlaethol Eiriolaeth Ieuenctid (NYAS)

Elusen y Deyrnas Gyfun sy’n cefnogi hawliau plant a gwasanaethau cymdeithasol a chyfreithiol drwy Gymru a Lloegr

www.nyas.net


Jigsaw

Mudiad gwirfoddol sy’n darparu cefnogaeth i deuluoedd y mae eu plentyn wedi cael diagnosis, yn cael eu hasesu neu yn dangos nodweddion ymddygiad Awtistiaeth a/neu ADHD.  Mae Jigsaw yn cynnal sesiynau wythnosol yn Ninbych, Bay Colwyn a’r Rhyl a sesiynau teulu misol yn Ninbych a’r Rhyl

www.jigsawsupport.org


Kidscape

Sefydliad sy’n ceisio atal bwlio a cham-drin plant

www.kidscape.org.uk


MIND

Sefydliad sy’n gweithio i greu gwell bywyd i bawb â phrofiad o anhwylder meddyliol

Llinell Gymorth: 0845 766 0163 (Dydd Llun i Ddydd Gwener: 9.00am i 5.00pm)

www.mind.org.uk


NSPCC

Ein gweledigaeth yw thoi diwedd ar greulondeb i lant yn y Deyrnas Gyfun

Llinell Gymorth: 0808 800 5000

www.nspcc.org.uk


Papyrus

Lleolir Papyrus yn Crecsam ac mae’n cynnig cefnogaeth i bobl ifanc sy’n cael meddyliau am hunanladdiad, yn teimlo’n isel neu yn poeni am rywbeth

Llinell Gymorth: 0800 68 41 41 (Dydd Llun i Ddydd Gwener: 10.00am i 2.00pm a 7.00pm i 10.00pm / Dydd Sadwrn a Dydd Sul 2.00pm i 5.00pm)

www.papyrus-uk.org


RD4U

Nod y sefydliad hwn yw cefnogi pobl ifanc sydd wedi colli rhywun agos drwy farwolaeth

Llinell Gymorth: 0808 808 1677 (Dydd Llun i Ddydd Gwener: 9.30am i 5.00pm)

www.rd4u.org.uk


Rhwydwaith Cenedlaethol Hunan-Niweidio

Nod y sefydliad hwn yw cefnogi a gymuso pobl sy’n hunan-niweidio drwy roi cefnogaeth unigol

www.nshn.co.uk


Rhwydwaith Hearing Voices

Sefydliad sy’n ceisio cefnogi pobl sy’n clywed lleisiau yn eu pen

Llinell Gymorth: 0845 122 8642 (Dydd Mawrth 1.00pm i 4.00pm)

www.hearing-voices.org


R U Thinking?

Gwybodaeth i bobl ifanc am ryw, perthynas a materion cysylltiedig

Llinell Gymorth: 0800 28 29 30

www.ruthinking.co.uk


Sane

Yn darparu help ymarferol i wella ansawdd bywyd i bobl â salwch meddwl

www.sane.org.uk


Teenage Health Freak

Gwefan wedi’i amcanu at bobl ifanc gydag anawsterau corfforol a iechyd meddwl

www.teenagehealthfreak.org


Tros Gynnal

Elusen hawliau plant yng Nghymru.  Maen nhw’n cefnogi pobl ifanc bregus ac yn eu helpu i gael llais

Llinell Gymorth:  01248 600622

www.trosgynnal.org.uk


Young Minds

Sefydliad yw hwn sy’n helpu pobl ifanc a’u teuluoedd gydag anawsterau iechyd meddwl

Llinell Gymorth i Rieni: 0808 802 5544

www.youngminds.org.uk


Youth2Youth

Sefydliad sy’n cael ei redeg gan bobl ifanc i bobl ifanc

Llinell Gymorth:  020 8896 3625 (Dydd Llyn i Ddydd Iau: 6.30pm i 9.30 pm)

www.youth2youth.co.uk


Y Samariaid

Y Samariaid yw’r sefydliad cenedlaethol adnabyddus y gellir eu galw 24/7 i unrhyw un sydd mewn gofid emosiynol

Llinell Gymorth:  0845 7 90 90 90

www.samaritans.org.uk