Hafan Cymraeg Hafan Cymraeg Newyddion Amdanom Ni Cysylltu â Ni I Rieni a Gofalwyr I Blant a Phobl Ifanc I Weithwyr Proffesiynol Home

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc Gogledd Cymru

Adborth

English

English

Cwestiynau a ofynnir yn aml


Beth ydy Iechyd Meddwl?


Mae iechyd meddwl yn ymwneud â’r ffordd rydym yn teimlo y tu mewn, os ydym yn teimlo dan reolaeth a sut ydym yn ymdopi.


Beth ydy CAMHS?


Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc ydy CAMHS.  Mae staff y gwasanaeth yn gallu helpu plant a phobl ifanc pan fyddant yn teimlo’n drist, yn poeni neu’n anesmwyth.


Fydd pobl yn meddwl fy mod yn wallgof os af i weld CAMHS?


Mae rhai pobl ifanc yn teimlo’n anghyfforddus yn gweld CAMHS am eu bod yn poeni y bydd pobl yn meddwl eu bod yn wallgof.  Os yw eich teimladau neu ymddygiad yn dechrau amharu ar eich bywyd bob dydd, dydych chi ddim ar eich pen eich hun: bydd 1 ym mhob 10 unigolyn ifanc yn cael problemau yn ymwneud â’u hiechyd meddwl a lles.


Sut ydw i’n cael apwyntiad i weld CAMHS?


Y cam cyntaf fel arfer ydy siarad â’ch meddyg, athro/athrawes neu nyrs ysgol.  Byddant yn gofyn i chi sôn ychydig am y math o broblemau rydych chi’n eu cael fel eu bod yn gallu meddwl pa fath o help fydd arnoch ei angen.  Gallai hyn gynnwys trefnu i chi gael apwyntiad efo CAMHS.  Gelwir hyn yn eich ‘cyfeirio’ at CAMHS.


Oes yna unrhyw beth alla i wneud tra byddaf yn aros?


Mae yna lawer o wefannau a llinellau cymorth sy’n cynnig gwybodaeth a chefnogaeth.  Edrychwch ar y dudalen ‘Gwefannau a Grwpiau Defnyddiol’ am fwy o fanylion.


Pwy fydd yn dod efo fi i’r apwyntiad?


Mae’n bwysig i’ch teulu neu ofalwyr fod yn rhan o’r broses.  Gallwch siarad â staff CAMHS ynglyn â phwy fyddech chi’n hoffi i ddod efo chi i’r apwyntiadau ac os hoffech chi siarad â’r staff ar eich pen eich hun.


Pwy fyddaf yn ei weld?


Mae yna lawer o staff gwahanol yn CAMHS.  Mae bob gwasanaeth yn wahanol, ond gallai staff gynnwys meddygon, nyrsys, seicolegwyr, arbenigwyr iechyd meddwl cychwynnol a therapyddion eraill.


Sut bethau fydd CAMHS yn wneud i fy helpu?


Mae yna wahanol fathau o driniaethau o’r enw ‘ymyriadau’.  Gallai hyn gynnwys gwahanol fathau o therapi siarad neu gymryd meddyginiaeth.  Bydd pa opsiynau sydd ar gael i chi yn dibynnu ar sut fath o broblemau sydd gennych.


Fydd pobl yn cael gwybod fy mod yn gweld CAMHS?  Pwy fydd yn gwybod beth fyddaf yn ei ddweud?


Mae yna reolau am rannu gwybodaeth amdanoch, nid yw pobl yn cael gwybod dim ond yr hyn y mae arnynt ei angen er mwyn eich helpu.  Weithiau, pan fydd staff yn boenus am eich diogelwch, efallai y bydd raid iddynt ddweud rhai pethau amdanoch wrth bobl benodol, mae hyn yn rhan o’u gwaith i’ch cadw’n ddiogel.


Pa mor hir fydda i efo CAMHS?


Mae hyn yn dibynnu ar y math o broblemau sydd gennych.  Bydd rhai angen gweld CAMHS unwaith neu ddwy yn unig, bydd eraill yn gweld CAMHS am fisoedd a bydd ar rai angen gweld CAMHS am flwyddyn neu fwy.